Medlem

Drammen kirkeforum er medlem av Norske kirkeakademier og inviterer både menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner til medlemskap.

Medlemskap gir rett til å delta i årsmøtet hvor styret blir valgt og programprofilen og de store linjene for Drammen kirkeforum blir lagt.

Kontingent er kr. 2.000,- for menigheter/ organisasjoner – og kr. 250,- for enkeltpersoner.

Vennligst betal kontingenten til:

Drammen Kirkeforum, Albums gate 8, 3016 Drammen. Konto: 2220.10.49761

Vipps: 97794  Merkes: «Kontingent» og navn.

Styre og årsmøter

Se oversikt over styret og referater fra årsmøtene her..

Vedtekter

 1. Formål og arbeidsformer

Drammen kirkeforum er et forum som ut fra kristen tro vil arbeide med grunnleggende og aktuelle problemstillinger i kirke-, kultur-, og samfunnsliv. Dette formål søker Drammen kirkeforum å virkeliggjøre gjennom

 1. å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker,
 2. å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som tidsaktuelle utfordringer
 3. å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk.

Arbeidsformene kirkeakademiet kan bl.a. være konferanser, konsultasjoner, møter, seminarer, studievirksomhet, utredninger, informasjon og publikasjonsvirksomhet.

 1. Organisatorisk sammenheng

Drammen kirkeforum er medlem av Norske kirkeakademier, og deler den målsetting som danner basis for kirkeakademibevegelsen nasjonalt og internasjonalt.

 1. Medlemskap

Enhver som støtter kirkeakademiets formål kan være medlem. Medlemskontingent fastsettes på årsmøtet etter forslag fra styret.

 1. Årsmøtet

er Drammen kirkeforums høyeste organ. Det holdes til vanlig innen 1.4. Årsmøtet består av akademiets medlemmer. Medlemskap som er tegnet minst 1 måned før årsmøtet gir stemmerett. Det innkalles til årsmøte med minst 2 måneders varsel. Saksdokumenter sendes 14 dager før møte avholdes. Årsmøtet velger leder, styre og revisor samt valgkomité for kommende årsmøte. Årsmøtet behandler styrets årsberetning og revidert regnskap, og tar ellers avgjørelse i de saker som styret forelegger. Saker som medlemmene ønsker å fremme for årsmøtet må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst ¼ av medlemmene krever det.

 1. Styret

Styret består av leder og 4 styremedlemmer med 2 vararepresentanter. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Styret velges for 2 år. 2 medlemmer og 1 vararepresentant utgår hvert år, første gang ved loddtrekning. Alle kan gjenvelges. Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer/lovlig innkalte vararepresentanter er til stede. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

 1. Styrets oppgaver

Styret skal blant annet ha følgende oppgaver:

Styret utarbeider akademiets program for minst et halvår om gangen og har ansvar for å gjennomføre dette.

Styret skal, i den grad det finner det formålstjenlig samarbeide med andre kirkeakademier eller organer som tar opp arbeidsoppgaver av interesse for akademiet.

Styret skal samarbeide med NKA og bidra til å styrke og holde ved like NKA som nettverksorganisasjon. Styret 0ppnevner representanter til NKAs årsmøter og andre fellesarrangementer.

Styret legger frem årsmelding og revidert regnskap til årsmøtet og til NKA innen de til enhver tid gjeldende frister.

 1. Endring av vedtektene

Endring av akademiets vedtekter kan bare skje i ordinært årsmøte. Endringsforslag må være medlemmene i hende 2 uker før møtet avholdes. Endring av statuttene kan bare skje med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer.

 1. Oppløsning

Oppløsning av Drammen kirkeforum kan bare skje på lovlig innkalt årsmøte. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall. Årsmøtet fastsetter hvordan kirkeakademiets midler skal anvendes og ser til at sluttregnskap og dokumentasjon av hvordan sluttkapital er disponert blir oversendt til NKA

Vedtektene er vedtatt 23. januar 2017.